top of page
kritning upp

Kick-projektet

Projektet KICK (Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan) drog igång 2016 och är ett treårigt projekt som har som mål att i samverkan med fem medverkande regioner utveckla metoder för förbättrade samrådsprocesser med civilsamhället.

Projektet bygger vidare på Ideell kulturallians arbete hittills och är i praktiken det sätt som vi arbetat vidare med de slutsatser som drogs i vår rapport Samråd på vems villkor? Kultursamverkansmodellen ur civilsamhällets perspektiv, som utkom 2014. I förordet till den rapporten konstateras följande:

 

”Den politiska ambitionen med samverkansmodellen var bland annat att öka civilsamhällets inflytande över kulturlivet. Nu behöver lokala och regionala tjänstemän bli ännu bättre på att hantera hur inflytandeprocesserna ska se ut så att föreningslivet kan få ett reellt inflytande. Bildandet av regionala ideella kulturallianser och metodstöd till regioner och kommuner är viktiga byggstenar för att vi ska nå dit.”

 

KICK-projektet har bestått av precis dessa två delar: Dels initierande av nya regionala Ideella kulturallianser i de medverkande regionerna och dels genom framtagande av ett metodverktyg för att kvalitetssäkra samråd och processer.

Syftet med projektet var att bredda dialogen med civilsamhället, fördjupa den demokratiska processen, kvalitetssäkra metoder, underlätta framtagandet av regionala kulturplaner samt öka civilsamhällets aktörer att skapa och driva verksamhet inom de medverkande regionerna.

 

Metodverktyget består av mallar, lathundar, checklistor och "cases” som även fortlöpande ska kunna användas av regioner för att kvalitetssäkra samråd och hjälpa till att minimera de misstag som ibland görs i kommunikation med civilsamhällets organisationer. Det syftar också till att skapa mål och syfte för själva samrådsprocesserna, då kultursamverkansmodellen per definition inte innehåller några öronmärkta medel för civilsamhällets kulturorganisationer.

Metodverktyget utgår från civilsamhällets sex principer och den europeiska koden för civilsamhällets medverkan i politiska beslutsprocesser.

bottom of page