top of page
hjärtan

Ideell kulturallians

En samlad röst för den ideella kultursektorn

Syftet med vår verksamhet

Vi samlar kulturorganisationer nationellt och lokalt

Vad vi gör

  • Vi samlar kulturorganisationer nationellt och regionalt med utgångspunkten att alla, små som stora organisationer, över generationsgränser och etniciteter skall kunna göra sina röster hörda. Vårt mål är att det bildas regionala ideella kulturallianser i varje län/region i landet.

  • Vi arrangerar möten ute i landet för att inspirera, informera och uppmuntra till regional samverkan mellan organisationerna. Vi stödjer de initiativ som tas runt om i landet genom att finnas som resurs med kunskap och kompetens.

  • Vi erbjuder verktyg för våra medlemmar och regionala ideella kulturallianser som t.ex. material för inflytandeprocesser, underlag som beskriver förändringar i politiken och andra förändringar i omvärlden. Ideell kulturallians vill vara i framkant av utvecklingen och tar fram underlag när vi ser att framtida behov kan uppstå.

  • Vi samlar den kunskap som finns, analyserar och dra slutsatser som hjälper till att utveckla samrådet inom vår sektor. Vi är expertis på vårt område och tillgängliga för lokala, regionala och nationella önskemål från offentliga myndigheter/institutioner.

  • Vi arrangerar nationella mötesplatser för regionala representanter att utbyta erfarenheter.

  • Vi bygger broar mellan ideella kultursektorn och forskningen och övriga civilsamhället.

 

Vad vi vill

  • Politikens samtal med civilsamhället breddas, fördjupas och kvalitetssäkras. Samtal som kan stå för information till att betyda ett partnerskap

  • Organisation-/verksamhetsstöd ökar för att säkerställa långsiktig utveckling och förnyelse

  • Den offentliga sektorn prövar sina idéer på föreningslivet innan man beslutar att skapa egna verksamheter som konkurrerar med föreningarna

  • Kunskapen om betydelsen av våra medlemsorganisationers verksamheter sprids och fördjupas

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. Vi företräder 20  medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt.

Ideell kulturallians samordnar och driver gemensamma frågor, detta gör vi bland annat genom att lobbyarbeta, driva projekt, omvärldsbevaka, skriva remisser, göra egna undersökningar och försöka påverka politiker och tjänstemän.

 

Vi verkar för att synliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar och civilsamhället i stort. Kunskapen om vår sektor behöver öka och Ideell kulturallians bidrar med expertis omkring kulturorganisationernas förutsättningar och gemensamma behov av utvecklingsinsatser. Vi samverkar för att bli en starkare röst gentemot politiken och offentlig förvaltning.

En stor del av vårt arbete sker inom ramen för kultursamverkansmodellen. Vi arbetar huvudsakligen på nationell nivå med kultursamverkansmodellen med fokus på hur civilsamhällets röster bättre kan tas tillvara på i samband med samrådsprocesserna. På regional nivå har vi regionala ideella kulturallianser som består av kulturföreningar och organisationer som driver egna frågor i regionen ifråga.

bottom of page