top of page

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om utlysningen och ansökningsprocessen. Undrar du något annat? Kontakta oss på info@ideellkultur.se så hjälper vi dig! 

📝 Datum  

När fattas beslut om vilka som får stöd?  

Beskedet kommer den 16 maj.

 

När betalas pengarna ut?  

Om ni beviljats stöd kommer ni att få ett projektavtal via mejl för digital signering. Så snart avtalet är signerat betalar vi ut era pengar.  

  

När ska projekten genomföras?  

Projekten kan starta så fort ni fått besked. De ska vara genomförda och slutredovisade senast 31 mars 2024, men redan nu kan ni ladda ner vår redovisningsmall för att se vad ni förväntas rapportera efter avslutat projekt. 

📝 Övriga frågor  

Hur har ni valt ut vilka projekt som beviljas stöd?  

Ideell kulturallians kansli har gått igenom ansökningarna och lämnat ett förslag till styrelsen som sedan tagit ett beslut. Vid bedömningen har vi tittat på konstnärlig och kulturell angelägenhet, lokal angelägenhet och huruvida projektet bygger på demokratiska värderingar och är realistiskt och genomförbart. 

 

Vi har fått avslag – varför?

Utlysningen slog ansökningsrekord och vi har tyvärr fått ge avslag till många spännande och viktiga projekt, helt enkelt för att våra resurser inte räcker till. Vår utgångspunkt är att vi har gett bifall, inte avslag. Om ert projekt inte blev beviljat är ni i gott sällskap och det är inte ett tecken på en undermålig ansökan eller att ert projekt inte håller måttet. 

 

Behöver det framgå att stödet kommer från er och Postkodstiftelsen?  

Det är inget krav, men vi blir förstås väldigt glada om ni berättar att stödet kommer från Ideell Kulturallians satsning Kulturens kapillärer – Nyorientering och Postkodstiftelsen. Tagga gärna era projekt i sociala medier med #kulturenskapillärer och #projektförförändring och klicka här för att ladda ner våra loggor.

  

Vad händer om vi får stöd men inte lyckas genomföra projektet? 

I värsta fall får man betala tillbaka de pengar man inte kan använda, men det är viktigt att i så fall återkoppla till oss i god tid om detta.  

  

Vilken är den högsta summan vår förening kan ansöka om? 

Den högsta summan är 100 000 kronor. Vid projektomgången 2021 delades 40 000 kronor ut i snitt.

Vilket kontonummer ska vi uppge i vår ansökan?

Ni ska uppge föreningens bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Vi kan inte göra några utbetalningar till personkonton. Om ni inte har ett bankkonto kopplat till er förening, skaffa det så snart som möjligt! Det går bra att skicka in ansökan och komplettera med korrekta utbetalningsuppgifter så snart ni har fått ett föreningskonto, eller senast det datum som anges när vi uppmanar er att komplettera. 

Hur ska projekten redovisas?

Efter avslutad projektperiod kommer vi att lägga upp ett redovisningsformulär på vår hemsida. Men redan nu kan du ta en titt på redovisningsmallen (klicka här!) för att få ett hum om vad du förväntas hålla koll på. 

 

📝 Vem kan söka? 

Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt, och som i sin tur är anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. Stöd ges inte till riksorganisationer. 

  

Vi är kulturförening som inte är ansluten till Ideell kulturallians, kan vi söka ändå?  

Kul att ni vill söka! Om er kulturförening inte är ansluten till Ideell kulturallians uppmuntrar vi till samarbete med någon av våra anslutna riksorganisationer. Frågor? Hör av er till oss på info@ideellkultur.se  

 

Vi har ingen tidigare erfarenhet av att söka bidrag. Är det inte jättekrångligt?  

Nej då! Vår ambition är att det ska vara lätt att söka – oavsett bakgrund eller erfarenhet. Om du har några frågor eller funderingar är det bara att höra av dig så hjälper vi dig. 

Är det bara lokalföreningar som kan söka?

Precis som namnet antyder är syftet med utlysningen att stärka kapillärerna – de minsta, men livsviktiga, kärlen i det kulturella blodomloppet. Vi letar alltså efter projekt som är sprungna ur lokal drivkraft och med en lokal angelägenhet. Om det saknas en lokal kulturförening kan distrikt och regionala organisationer ansöka, men då är det viktigt att projektets lokala förankring framgår tydligt.

 

Vad menar ni med ”lokal förankring”? Hur lokal måste man vara?  

Utlysningen syftar till att stärka lokal drivkraft. Det kan till exempel handla om att personer från en ort går ihop och gör något tillsammans, antingen för andra personer på platsen eller för att stärka sin egen verksamhet. Däremot är det inget krav på att alla medverkande i projektet måste vara från samma ort, så det går jättebra att exempelvis samarbeta eller bjuda in kulturaktörer från både regionen, övriga Sverige och internationellt.  

Vi definierar oss inte som en kulturförening, kan vi söka ändå?

Ja, så länge ni är en ideell förening som vill genomföra ett kulturprojekt så går det fint. I ansökningsformuläret får ni svara på frågor kring vilket kulturellt uttryck som ingår i projektet, där ni kan ange allt från musik och dans till språk och kulturarv.

Kan man söka även om man får eller förväntas få projektstöd från annat håll?  

Absolut! Ni kan använda stödet från Ideell kulturallians som delfinansiering av ett projekt. Det finns dock ett undantag 👇 

 

Kan vår förening få stöd från Postkodsstiftelsen (t.ex. Grannskapsinitiativet) samtidigt som vi får stöd från utlysningen?  

Pengarna från Kulturens kapillärer – Nyorientering kommer från Postkodsstiftelsen. Det är därför inte möjligt att söka pengar från båda håll för samma projekt. Däremot kan ni som förening söka och få stöd från båda instanser – så länge det är olika projekt. 

Kan vi söka för ett projekt där Ideell kulturallians är enda bidragsgivare? 

Jajamensan, medfinansiering är inget krav. 

  

Vår förening fick stöd för ett projekt vid utlysningen Kulturens kapillärer 2021, kan vi få stöd igen? 

Grattis! Det går fint att få stöd igen för ett nytt projekt.

  

Vår förening är för amatörer och inte för professionella utövare. Kan vi söka stöd?  

Självklart, sök!  

Kan samma förening söka för flera projekt? 

Det går bra, men tänk på att vi kan tvingas välja mellan era olika projekt. Vårt tips är att tänka igenom projekten noga och bara söka med de idéer ni tror allra mest på.  

 

Kan vi få stöd för ett projekt där vi samverkar med andra föreningar? 

Det går jättebra. Vid ett samarbete ska en av de ansökande föreningarna stå som ansvarig i er projektansökan och för er projektredovisning. 

 
Vi är en grupp som håller på med kultur, men vi är inte en förening. Kan vi söka ändå?  

Stödet riktar sig enbart till föreningar, men om ni har en bra idé kanske ni kan undersöka möjligheten att samarbeta med en förening?  

  

Kan enskilda personer få stöd eller är det bara föreningar?  

Det är endast ideella föreningar som får stöd. 

 

Vi är en ekonomisk förening, kan vi ansöka?  

Nej, det är endast ideella föreningar som kan söka stöd. 

 

Vi är anslutna till en förening som i sig är anslutna till er. Får vi söka stöd även om vi inte är direktanslutna?  

Japp, det går utmärkt! Så länge det finns någon typ av anslutning till en av våra medlemsorganisationer är ni välkomna att söka, även om det är en förening som är ansluten till en förening som är ansluten till en… Ni fattar. 

Vår förening samarbetar med ett studieförbund som är medlem hos er. Räcker det, eller måste vår förening vara medlem i studieförbundet? 

Det räcker att ha ett etablerat samarbete, men det är bra om ni kontaktar det aktuella studieförbundet så att de är med på noterna.

 

 

📝 För vad kan man söka? 

Vi letar efter alla olika typer av projekt, högt och lågt, stort och smått. Det viktiga är att ni söker projektstöd utifrån just er förening och er verksamhets behov. Kanske har ni en stor kreativ idé, en önskan om att prova nya arbetssätt eller så vill ni utveckla er befintliga verksamhet i projektform. Tänk fritt!  

  

Kan man söka för ett projekt som fortsätter under hela 2024?  

Föreningar kan söka stöd för projekt som genomförs och redovisas under projektperioden (även om projekten siktar på att ge resultat under längre tid). 

  

Vi har redan ett projekt på gång, kan vi söka för det?  

Det går bra, men då vill vi gärna att ni beskriver i ansökan hur ert projekt skulle bli bättre eller kunna utvecklas med hjälp av ett projektstöd från Ideell kulturallians.  

  

Måste projektet nå en stor publik?  

Det är inte avgörande, vi uppmuntrar projektansökningar från alla typer av ideella kulturföreningar. Det viktiga är att det framgår i ansökan hur projektet utvecklar eller stärker er verksamhet. Däremot kan det vara bra att fundera på hur ni ska arbeta med målgrupper och vilka ni vill nå med ert projekt – oavsett om det gäller publik, styrelse, befintliga eller nya medlemmar. Det kan alltså även innebära ett internt projekt som till exempel en verksamhetsutvecklande insats eller en föreningsutbildning. 

   

Måste projektet innebära att man hittar på något nytt?  

Nej, ni vet bäst vad som är angeläget för just er förening.  

  

Kan man söka stöd för att täcka inkomstförlust för publikbortfall?  

Nej, det här stödet ska gå till nya aktiviteter eller utveckling av befintlig verksamhet under projekttiden.  


bottom of page