top of page

Strategi:
En samlad röst för den ideella kultursektorn

Ideell kulturallians vision och verksamhetsinriktning 2019 – 2023

Vi är en paraplyorganisation som bärs upp av en samlad kompetens som med en gemensam röst synliggör och stärker den ideella kulturens förutsättningar.

Ideell kulturallians medlemsorganisationer ser värdet i att samla ett brett civilsamhälle i en gemensam paraplyorganisation. Det är genom att samverka runt ett antal frågor som vi kan stärka vår röst och lyfta fram våra åsikter. Vi är inte ensamma om att organisera oss - idrotten och det professionella kulturlivet gör var för sig gemensam sak för att kämpa för sina idéer. Det är därför av stor betydelse att vårt lite spretiga och osynliga civilsamhälle inom kulturen synliggörs genom ett aktivt deltagande i de större sammanhangen.

   
Det behövs en organisation som kan företräda det breda ideella kulturlivet och driva på för att förbättra våra förutsättningar i kulturpolitiken och inom andra politiska områden. Ideell kulturallians har en viktig uppgift i att leda samtalet om civilsamhällets roll framåt och för att visa på betydelsen av den kulturella infrastruktur som Ideell kulturallians medlemmar utgör i lokalsamhället. 

 

Generellt saknas det kunskap om ideell kultursektor. Helhetsperspektiv på vårt område, insikten om hur stor våra verksamheter är och vilken betydelse den har för samhället är bristfällig. Eftersom kunskapen är låg saknas det också politiska strategier och förslag på hur den ideella kultursektorn ska stöttas för att utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Ideell kulturallians medlemsorganisationer är en garant för att det finns kulturaktiviteter och ett kulturutbud oberoende kommunstorlek. Det är genom ideell kultursektor som arbetet för att tillgängliggöra kultur för alla har störst potential – vi finns nämligen i hela landet. Om vi fullt ut ska kunna tillvara ta alla de idéer och det ideella engagemanget som finns ute i landet krävs att man kan arbeta utifrån rimliga villkor. 

 

Ideell kulturallians ska under de fem åren 2019-2023 bredda sitt uppdrag och ta sig an gemensamma utmaningar, hinder, hot och möjligheter för ideell kultursektor på såväl den nationella som den regionala och kommunala nivån. 
 

Verksamhetsidé

I Ideell kulturallians samlas det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella kulturorganisationers samhällsroll genom politiskt inflytande. Vi samverkar för att bli en starkare röst gentemot politik och förvaltning. Vi bidrar med kunskap omkring kulturorganisationernas förutsättningar och gemensamma behov av utvecklingsinsatser. 


Ideell kulturallians ser att det finns ett behov av en stark och samlad röst som företräder den ideella kulturen. Vi ska förändra och utveckla förutsättningarna för våra medlemsorganisationers verksamheter genom påverkan.

 

Verksamheten ska bygga på två områden: 
•    Kunskap och analys
•    Politik och påverkan

 

Ideell kulturallians verksamhet ska genom kunskap och analys av ideell kultursektors förutsättningar och utmaningar samla våra gemensamma frågor och driva dessa för att påverka politiken för en utveckling av den ideella kultursektorn. Syftet är att synliggöra betydelsen och kraften i den ideella kultursektorn och att på så sätt påverka politikerna och deras beslut som rör vår sektor, i positiv riktning. 
 

Kunskap och analys

Att utveckla verksamheten med ett kunskapsben betyder att vi långsiktigt kan stärka den ideella kultursektorn. Ideell kulturallians kan samverka med medlemmarna runt ett kursutbud, initiera och uppmärksamma områden som vi anser behöver fördjupning. Det finns ett behov att ta fram statistik över våra verksamheter och det finns mycket att lära och hämta hem i ett internationellt perspektiv. Möjligheterna är många och i ett uppstartsskede finns anledning till att fundera över i vilken riktning vi vill gå. Med ett målinriktat och strategiskt arbete kan vi stegvis undersöka och pröva hur vi över tid implementerar kunskapsbenet i organisationen. 

Politik och påverkan

Genom kunskap och analys ska inneha en samlad kompetens som har bäring i våra medlemsorganisationers nätverk. Detta ger oss goda förutsättningar att vara en kraftfull organisation med en bred utblick och en stark bas. Vi ska utnyttja fördelarna att vi är många som kan ställa oss bakom och driva gemensamma frågor. Som paraplyorganisation har vi möjlighet att fånga upp frågeställningar som kan uppstå i skarvarna mellan enskilda organisationer och även var pådrivande inom områden som är sekundära för medlemsorganisationerna, men viktiga för sektorn som helhet. Ideell kulturallians driver de frågor som medlemsorganisationerna enas om att gemensamt stå bakom.

Strategiska mål 2019-2023

•    Ideell kulturallians ska bredda sitt uppdrag för att bli en kraftfull paraplyorganisation som kan ta sig an fler områden och närvara på fler arenor för att driva våra frågor. 
•    Ideell kulturallians vill värna och verka för alla människors lika värde, ett hållbart och jämlikt samhälle.  
•    Ideell kulturallians ska ses som en viktig civilsamhälles aktör och som en självklar samtalspart till politiken, staten och myndigheter i frågor som rör vår sektor. 
•    Ideell kulturallians ska sätta bildning och lärande i fokus som ett verktyg för att stärka den ideella kultursektorn.
•    Ideell kulturallians ska verka för att det civila samhällets organisationer ska ges förutsättningar att delta och påverka regional kulturutveckling genom kultursamverkansmodellen.
•    Ideell kulturallians ska verka för att civilsamhällets kulturorganisationer ges förutsättningar att utvecklas långsiktigt och hållbart, samt värnas och respekteras som medlemsstyrda verksamheter.

 

bottom of page