top of page
Sök
  • danielawestmark0

Ideell kulturallians kritiserar kultursamverkansutredningens förslag i nytt remissyttrande

Idag lämnar Ideell kulturallians in sitt remissvar till utredningen om kultursamverkansmodellen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58). Trots en genomarbetad analys missar betänkandet målet om att bidra till kultur i hela landet. Utredningens förslag är inte tillräckligt genomarbetade och riskerar att underminera demokratiska processer och mångfalden inom kulturlivet.


Ideell kulturallians ställer sig bakom utredningens ambitioner att arbeta för ett kultursamhälle där kultur är en integrerad del av alla samhällssektorer och där de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. Civilsamhällets betydelse för delaktighet i kulturlivet är central, men förslagen riskerar att leda till en fragmentiserad modell där civilsamhällets organisationer inte längre har en tydlig plats. Detta märks inte minst genom att begreppet ”det civila samhället” helt har strukits i förslaget. Vi menar också att förändringarna tonar ner de kulturpolitiska målen om allas rätt att delta i kulturlivet.

 

Samverkan mellan olika offentliga nivåer och aktörer är central för att stärka den kulturella infrastrukturen i hela landet, och civilsamhällets roll är av yttersta vikt för att säkerställa alla medborgares möjlighet till delaktighet i kulturlivet.

 

Ideell kulturallians vill därför att:

 

  • Begreppet ”det civila samhället” ska finnas kvar i kultursamverkan.

  • Civilsamhället ges en stärkt plats i framtida kultursamverkansprocesser – tvärtemot utredningens förslag som riskerar att försvaga civilsamhällets roll.

  • Förslaget om att kommunerna ska fördela de statliga medlen inom modellen avstyrks. Det är viktigt att kommunerna aktiveras i kultursamverkan, men det nuvarande förslaget är otydligt, ogenomarbetat och riskerar att fragmentisera modellen.

  • Lagstiftningen för samverkan på kulturområdet arbetas om till en övergripande portallagstiftning för hela kulturområdet där konstnärlig frihet och armlängds avstånd skrivs in.

  • De nationella kulturpolitiska målen kvarstår som vägledande för offentlig kulturpolitik.


Vi motsätter oss även förslaget att nya kultursamverkansplaner endast ska vara tjänsteskrivelser i stället för politiskt beslutade dokument. Dessutom anser vi att förenklade förslag till nya konst- och kulturområden riskerar att urholka kulturpolitiska ambitioner och föreslår att nuvarande skrivningar kvarstår.


Här kan du läsa remissvaret i sin helhet:Ideell kulturallians – Remissyttrande Kultursamhället
.pdf
Download PDF • 321KB

111 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page