top of page
Sök
  • danielawestmark0

Samverkan med civilsamhället – en nyckel för att förbygga gängkriminalitet

Idag publiceras en skrivelse till regeringen i Altinget som undertecknats av en lång rad organisationer inom civilsamhället. Ideell kulturallians är en av dem. I skrivelsen uppmanar vi regeringen att ge fler myndigheter i uppdrag att samverka med civilsamhället för stärka det socialt förebyggande och tillitsfrämjande arbetet. Här nedan kan du läsa texten i sin helhet.


Vi behöver inte berätta att den grova, gängrelaterade brottsligheten och det hänsynslösa våldet är en av våra största samhällskriser.


Satsningar på polisiära och rättsvårdande åtgärder är i det perspektivet av högsta prioritet för att kunna motarbeta och lösa brott. Men som rikspolischefen Anders Thornberg och

polismästare Carin Götblad tillsammans med en rad andra tongivande personer inom polis,

rättsväsende och akademi konstaterat kommer inte dessa åtgärder att ensamt vända

utvecklingen. I den trygghetskris som skakar hela vårt samhälle är vi i ett akut behov av

genomtänkta satsningar också inom det socialt förebyggande, främjande och rehabiliterande arbetet.


Med detta som utgångspunkt vill vi – en mycket bred samling organisationer i civilsamhället

och den sociala ekonomin i Sverige – med denna skrivelse uppmana regeringen att uppdra åt samtliga relevanta myndigheter att se över vilka insatser de i samverkan med civilsamhällets organisationer kan vidta för att stärka det socialt förebyggande och tillitsfrämjande arbetet.


I en redogörelse bör det tydligt framkomma vad myndigheten kan göra och i samarbete med vem eller vilka aktörer; vad kostnaderna skulle vara och en tidsplan för genomförandet; samt ett synliggörande av de eventuella hinder, till exempel i lagar och regler, som finns för ett genomförande.


Därtill behöver regeringen säkerställa att adekvata resurser frigörs. Det är bra att statsminister Ulf Kristersson i sitt tal till nationen tydliggjorde att ambitionen är att fånga upp vartenda barn i riskzon. Men för det behövs en långsiktigt hållbar välfärdssatsning såväl som satsningar på det riktade förebyggande arbetet. Med det menar vi akuta läkande och sociala insatser som riktar sig till alla barn och unga som idag befinner sig i riskzonen samt deras familjer och anhöriga.


Regeringen behöver i detta skjuta till medel till hela den offentliga förvaltningen, inklusive

kommuners och regioners kärnverksamheter så som skola, socialtjänst, sjukvård och omsorg.

Jämställdhetsperspektivet kan inte understrykas nog här, såväl som arbetet mot segregation

och rasism. Fler utrikesfödda kvinnor i arbete vet vi har direkta effekter också på barns

framtida deltagande på arbetsmarknaden. Rätt stöd sätter stopp för att trauma ärvs i

generationer och positiva förebilder i kombination med ett arbete mot destruktiva

maskulinitetsnormer blir i stället centralt för att visa på alternativ till den gängkriminella

miljön.


Vi välkomnar att flera initiativ har tagits, till exempel av arbetsmarknads- och

integrationsminister Johan Pehrson, i syfte att identifiera akuta sociala åtgärder;

socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvalls och SKR:s initiativ till dialog med landets

socialtjänster, samt den myndighetsgemensamma rapporten Bob. Vi är också glada över den

samverkan som sker för utvecklingen av fritidskorten.


Men om regeringen menar allvar med de uppdrag och initiativ som hitintills tagits behöver vi också se mer resurser och verktyg till de aktörer som redan idag möjliggör för unga att stå emot och ta sig ur en kriminell och destruktiv livsbana. I detta ingår att bidra till och underlätta för ökad samverkan med civilsamhället lokalt, regionalt och nationellt och att utveckla det ekonomiska stödet till civilsamhället. Civilsamhällets organisationer har det förtroendekapital och den erfarenhet som krävs för verklig förändring. Vi finns närvarande lokalt och har en god målgruppskännedom samt lång erfarenhet av att erbjuda sociala insatser. Det gäller alltifrån anhörigstöd, frivård, stödboenden, mentorskap, avhopparverksamhet, arbetsmarknadspolitiska insatser, kultur- och fritidsaktiviteter, sociala stödinsatser, utbildning, psykosocial vård och omsorg, samt existentiella frågor och försoningsarbete. En fungerande myndighetsutövning behöver därför samverka nära våra organisationer för att öka måluppfyllelsen.


Vi som undertecknar denna skrivelse står beredda att växla upp detta arbete i formaliserade

samarbeten med det offentliga, men då krävs att myndigheter får ett utökat och tydliggjort

mandat, samtidigt som kommuner och regioner i samverkan med våra många medlemmar ute i landet ges rätt resurser.


Under coronapandemin kunde vi på kort tid kraftsamla för miljarder kronor för att skydda och trygga Sverige. Vi som undertecknar denna skrivelse tror att det är hög tid att bemöta också denna extraordinära kris med samma kraft, där extra resurser är nödvändiga och där alla behöver göra allt de kan för att vända utvecklingen.


Civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin har gång på gång visat

handlingskraft i kristider: pandemin 2020–2022 och flyktingkrisen 2015 är två exempel i

modern tid. Vi och våra medlemmar står beredda, men för verklig effekt krävs att det

offentliga gör sin del – skyndsamt, samordnat och på bred front.


Hannah Kroksson, ordförande, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Klara Rapp, ställföreträdande generalsekreterare, Famna

Petter Skogar, VD, Fremia

Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige

Noura Berrouba, ordförande, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd (SKR)

Ulrica Persson, ordförande, Skoopi

Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef, Ideell kulturallians

Conny Allaskog, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa

Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige

Hulya Gursac Sinemli, ordförande, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

David Samuelsson, ordförande, Civilsamhällets organisationer i samverkan

Kjell Westerlund, ordförande, Samarbete för människor i sorg

Inger Ekrem, ordförande, Fritidsodlingens riksorganisation

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page