top of page
Sök
  • tereselilliehorn

"Samhällskontraktet behöver justeras" – Ideell kulturallians skriver inlägg i Dagens Arena


Johan Oljeqvist, Gunnar Ardelius och David Samuelsson

För att Sverige ska komma tillbaka efter pandemin, som ett starkare och tryggare land för alla sina invånare, behöver samhällskontraktet justeras. Detta är några förslag på hur vi tar det första steget, skriver Johan Oljeqvist, Gunnar Ardelius och David Samuelsson i Dagens Arena.


Samhället förändras i snabb takt. Vi som befolkar Sverige blir allt mer olika varandra. Skillnaderna i inkomst, värderingar och livsstil ökar. För att samhället ska må bra måste civilsamhället få ta större plats, på sina egna villkor. Vårt nuvarande samhällskontrakt växte fram i samspel med folkrörelser och föreningar. Civilsamhället är varken kommersiellt eller offentligt och bygger på tillit i frivilliga gemenskaper. Detta gör att civilsamhället bidrar med värden som ingen annan gör, värden som är mer aktuella än någonsin.


När pandemin svepte in över Sverige synliggjorde den samhällets brister. För att möta dessa utmaningar och bidra till ett uppdaterat samhällskontrakt startades i juli 2020 Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp. Sedan starten har vi tagit fram konkreta förslag på hur samhällskontraktet, demokratin och välfärden kan stärkas.


Gällande civilsamhällets övergripande förutsättningar släpper vi idag vår rapport, där vi lyfter tre områden som behöver förändras, där civilsamhället har en självklar plats och kan bidra.


Alla behövs. Vi vill att myndigheterna får i uppdrag att skapa goda förutsättningar för social hållbarhet i den byggda miljön. Det innefattar civilsamhällets behov av mötesplatser. Social hållbarhet behöver tas med redan i kommunernas planprocesser och civilsamhället behöver vara med redan från början.


Kulturdepartementet bör inrätta en ”Engagemangsbyrå” driven av civilsamhällets organisationer, som stöttar nya rörelser att organisera sig. Genom delaktighet bygger vi upp ömsesidig tillit, det kanske viktigaste medel vi har för ett starkt och motståndskraftigt samhälle.


En plats vid bordet. Vi vill ses som jämlika parter med näringsliv och offentlig sektor, där varje parts röst väger lika tungt. Vi tror att politiker och andra beslutsfattare kan skapa bättre förutsättningar om de lyssnar på de djupare värderingarna, ambitionerna och viljorna hos de människor som lever i Sverige, istället för att i allt högre grad ängsligt utgå från ytliga trender och opinions- och marknadsundersökningar.


”Vem ringer man till när man vill prata med civilsamhället?” Det är en fråga man kan möta när man pratar med politiker. För att underlätta dialog föreslår vi därför att regeringen bör besluta om att stötta uppbyggnaden av en infrastruktur och nationellt erkända kommunikationskanaler till civilsamhället – ett gemensamt ”växelnummer”.


Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform som rätar upp den skeva maktbalansen när offentliga och civilsamhällesaktörer samverkar. Vi anser att Sverige bör förhandla fram ett generellt undantag för IOP i EU:s nya upphandlingsdirektiv.


På jämlika villkor. Vi behöver riva de hinder som sätter käppar i hjulet för civilsamhällets aktörer idag. Krångliga regler måste förenklas för att skapa förutsättningar för social innovation. Systemen behöver anpassas till medborgarnas behov – inte tvärtom.


Vi vill att regeringen inrättar en statlig utfallsfond för sociala investeringar. Staten bör även starta en inkubator för sociala investeringar. Inkubatorn ska vara en innovativ mötesplats som samlar kunskap hur man kan bedriva meningsfulla och effektiva verksamheter samt främja att privat och institutionellt kapital kan investeras i social nytta.


Ett samhällskontrakt som exkluderar vissa av sina invånare blir bräckligt. Priset blir högt. Polariseringen och revorna i samhällskontraktet riskerar att fortsätta växa. Hoppet gror i tilliten mellan människor i frivillig gemenskap. För att Sverige ska komma tillbaka efter pandemin, som ett starkare och tryggare land för alla sina invånare, behöver samhällskontraktet justeras. Detta är några av våra förslag i rapporten, på hur vi tar det första steget.

Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset och teamledare i Nystas team för civilsamhällets övergripande frågor


Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell Kulturallians


David Samuelsson, ordförande för Civos

64 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page