top of page
Sök
  • tereselilliehorn

"Låt en del av Region Skånes överskott tillfalla kulturlivet som ett krisstöd"


Tillsammans med en rad aktörer lyfter Ideell kulturallians att en del av regionens överskott borde gå till lokalt kulturliv i Skåne.


Coronapandemin har lamslagit de kulturella näringarna med förödande kraft. SCB redovisade nyligen att Sveriges kulturella verksamheter under 2020 tappade 32 procent av sin omsättning, motsvarande 6,2 miljarder kronor.


Svårast är det för publika verksamheter som teatrar, konserthus och andra livebaserade scenkonstverksamheter. För att inte tala om alla hundratals små kulturföreningar som förser landsbygd, tätorter och områden med socioekonomiska utmaningar, med ett levande kulturliv och nu står på ruinens brant.


Siffror visar pandemins effekter: antalet inskrivna kulturarbetare på arbetsförmedlingen har nästan fördubblats, från 9 600 år 2019 till 17 000 i fjol.


I Skåne är de kulturella och kreativa näringarna, jämte besöksnäringen, den värst drabbade sektorn. Skåne har dessutom lägst sysselsättningsgrad av alla län och skillnaden mot rikssnittet fortsätter att öka.


Om inget görs ökar inte bara konkurserna och arbetslösheten. Ett stort kulturutbud som lockar människor till att bo, arbeta eller besöka Skåne riskerar att utraderas.


Pandemin gör att Skåne riskerar att förlora mycket pengar även den kommande sommaren i intäkter från semestrande personer som inte kan besöka teatrar, museer, uppvisningar och liknande.


I fjol gjorde Region Skåne ett överskott på 958 miljoner kronor. Det beror bland annat på de särskilda statliga stöden som regionen fått under pandemin. Låt en del av överskottet tillfalla kulturlivet som ett krisstöd.


Vi föreslår att:


• Regionen inrättar en kulturell investeringsfond för omställning, uppstart, återstart och digitalisering.


• Regionen betalar ut ytterligare kompensation och krisstöd till de mest behövande kulturaktörerna.


• Regionen i samråd med den fria kulturens aktörer tar fram en uppstartsplan för kulturen som möter avtrappningen i de olika restriktionerna.


Många skånska kommuner har duckat bakom de statliga krisstöden och gjort inga, eller minimala, insatser för att stödja det kommunala kulturlivet. Vi önskar att Region Skåne än tydligare uppvaktar de kommuner som hittills endast gått in med små eller inga insatser till kulturaktörer, för att ytterligare tydliggöra vikten av stöd också på lokal nivå.


Allmänna samlingslokaler som bygdegårdar och Folkets hus-föreningar har i ett slag förlorat i stort sett alla intäkter. Risken är överhängande att människor i Skåne en vacker morgon vaknar upp till en verklighet utan mötesplatser för barnteater, föreningsmöten och senioraktiviteter. Det är tydligt att de mindre kulturföreningarna i Skåne behöver mer stöd. Nyligen ökade visserligen regeringen stödet till kultursektorn. Kulturrådet delar ut 1,4 miljarder kronor, men många mindre lokala kulturaktörer står ändå utan stöd. Främst större aktörer får ta del av krispengarna. Dessutom fick 36 procent av alla ansökningarna avslag.


Närmare 600 ansökningar om ekonomiskt stöd kom i år in till Ideell kulturallians, som samlar organisationer i den idéburna kultursektorn. Tillsammans ansökte lokala kulturföreningar runt om i landet om över 40 miljoner kronor i stöd till överlevnad och återstart efter coronakrisen. I Skåne ansökte 52 föreningar om att få pengar ur den pott på 8 miljoner som Ideell kulturallians hade att fördela.


Amatörkulturen måste värnas. Den behövs för bredden och är en förutsättning för att ge toppar.


Det finns många helt ideella föreningar med kulturell verksamhet som på grund av coronarestriktionerna inte kunnat erbjuda sina deltagare någon verksamhet, särskilt i det utbud som kräver fysisk interaktion, till exempel folkdans. Föreningarna har drabbats ekonomiskt genom förlorade intäkter och utgifter för fasta kostnader, men det har de inte kunnat söka bidrag för. Det har inte fallit inom ramen för de statliga bidragen.


Eftersom föreningarna nu varit utan verksamhet under lång tid är det inte heller självklart att det bara är att starta upp igen.


För en liten förening där kanske medlemmar slutat eller inte återkommer i verksamheten kan det innebära att föreningen får läggas ned.


Föreningslivet är i behov av ett ökat stöd för att på ett positivt sätt återstarta sina verksamheter och kunna ge människor en aktiv fritid.


Magdalena Hasselquist, ordförande för Ideell kulturallians Skåne


Gunnar Ardelius, verksamhetsledare för Ideell kulturallians


Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund


Lina Ehn Öberg, ordförande för Riksteatern Skåne


Susanne Asserfors, ordförande för Skådebanan södra regionen


Marianne Halling, ordförande för Folkdansringen Skåne-Blekinge


Karin Olsson, ordförande för Skånes bygdegårdsdistrikt


Anna Strömberg, ordförande för Folkets Hus och Parker Södra regionen


Fredrik Jönsson, verksamhetsledare för föreningen Kulturmejeriet


Nilla Dahl, biträdande verksamhetsledare för Folkets Bio i Lund


Anders Helmerius, verksamhetsledare för Folkets Bio Malmö/biograf Panora


Marie Hersvall, vice ordförande för Imagines del Sur/Bilder från Söder


49 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page